• Verhuur en Verkoop
 • Dé modificatie specialist
 • Bezorging door heel Nederland en België
+31 85 2017317
phone

Algemene voorwaarden

A. Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61103225.

Afnemer: iedere wederpartij die met SEDNA Containers B.V. een overeenkomst van verkoop en/of verhuur sluit.
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden.
Za(a)k(en): opslag, accommodatie en transportcontainer(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen alsmede op iedere overeenkomst van verkoop, verhuur en huurkoop tussen SEDNA Containers B.V. en afnemer.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen
en/of na schriftelijke bevestiging door SEDNA Containers B.V.
2.3 Deze voorwaarden treden in werking op 16-09-2014 en gelden voor onbepaalde tijd.


B. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 De door SEDNA Containers B.V. gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere op de verkoop of de levering drukkende kosten.
3.2 SEDNA Containers B.V. is bevoegd een aanbieding te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de afnemer mits dit onverwijld plaatsvindt.


Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van een aanbod of offerte middels een schriftelijke bevestiging door afnemer aan SEDNA Containers B.V. dan wel doordat SEDNA Containers B.V. geheel of gedeeltelijk aan de order uitvoering heeft gegeven. Eventueel later gemaakte en/of aanvullende afspraken binden partijen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst zelf tot stand is gekomen.
4.2 Als datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging door SEDNA Containers B.V. dan wel de datum waarop aan de order uitvoering is gegeven.
4.3 De huurovereenkomst vangt aan en eindigt op en met inbegrip van de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen.
4.4 Iedere overeenkomst wordt door SEDNA Containers B.V. aangegaan onder de voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is en blijft. SEDNA Containers B.V. is gerechtigd de afnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van SEDNA Containers B.V. voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. SEDNA Containers B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

C. Inhoud van de overeenkomst
Artikel 5. Levertijd
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer SEDNA Containers B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij SEDNA Containers B.V. een redelijke termijn verkrijgt om
alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Indien een overeengekomen levertijd dreigt te verstrijken en SEDNA Containers B.V. voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, is zij bevoegd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
dan wel met de afnemer een nieuwe termijn voor aflevering overeen te komen, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden omtrent de overmacht is bepaald.
5.3 Een leveringstermijn gaat eerst in nadat de gespecificeerde order door SEDNA Containers B.V. schriftelijk is ontvangen en alle voor de uitvoering nodige gegevens schriftelijk in het bezig van SEDNA Containers B.V. zijn. Indien (gedeeltelijk) vooruitbetaling is bedongen gaat de leveringstermijn eerst in nadat deze betaling door SEDNA Containers B.V. is ontvangen.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Het depot van SEDNA Containers B.V. geldt als plaats van aflevering of bij levering op aanvoer van derden, het magazijn of fabriek van deze derden. Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen is de afnemer verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering van de te leveren zaken.
6.2 SEDNA Containers B.V. is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele order gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft SEDNA Containers B.V. recht om te leveren uit voorraad van derden.

Artikel 7. Vervoer
Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen worden door SEDNA Containers B.V. te leveren zaken vervoerd met eigen vervoermiddelen of door SEDNA Containers B.V. aangewezen vervoerders. Zij worden geleverd via vervoer over de weg tot zover het vervoermiddel op de verharde openbare weg kan komen. De kosten van dit vervoer worden afzonderlijk berekend.

Artikel 8. Prijzen en prijsverhoging
8.1 De verkoopprijs geldt af depot tenzij franco levering is overeengekomen. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vracht, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, alsmede vervoerskosten komen ten laste van afnemer evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen.
8.2 De huurprijs is gebaseerd op gebruik van het gehuurde per kalenderdag. Herstelkosten ten gevolge van wijzigingen of defecten die door de afnemer zijn aangebracht, komen volledig voor rekening van de afnemer.
8.3 In de overeengekomen huurprijs zijn de transportkosten niet inbegrepen. Deze komen voor rekening van afnemer en worden in zijn geheel bij eerste facturering in rekening gebracht.
8.4 Onverlet het elders in deze voorwaarden geregelde is SEDNA Containers B.V. bevoegd naar haar keuze:

 • aan de afnemer de bij aflevering geldende prijs in rekening te brengen volgens de op dat moment geldende prijzen en tarieven
 • aan de afnemer door te berekenen de tussentijdse prijsverhogingen in de kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen valutawaarden. SEDNA Containers B.V. is niet verplicht hiervan vooraf mededelingen te doen.

  SEDNA Containers B.V. is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de afnemer te brengen. Aan afnemer komt het recht op ontbinding van de overeenkomst toe, in het geval de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
  8.5 De in lid 4 genoemde clausule is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van SEDNA Containers B.V. doorgevoerde prijswijzigingen.

  Artikel 9. Betaling
  9.1 Betaling van de koopprijs dient te geschieden voor aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van de huurprijs dient maandelijks bij betaling achteraf, direct na ontvangst van de factuur te geschieden.
  9.2 Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag, vanaf de vervaldag, tevens een contractuele rente gelijk aan 5% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank is verschuldigd. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer, ten bedrage van minimaal 15% van hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verschuldigd doch minimaal € 113,44.
  9.3 Indien na verstrijken van een daartoe gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de afnemer op eerste verzoek van SEDNA Containers B.V. gehouden een bankgarantie te stellen voor de hoofdsom, rente gedurende 2 jaar en eventuele andere kosten als voorzien in deze voorwaarden. Indien de afnemer aan dit verzoek niet onmiddellijk voldoet is SEDNA Containers B.V. gerechtigd naar keuze de koopsom onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst door middel van een daar toe strekkende schriftelijke verklaring te ontbinden. Het voorgaande geldt onverminderd de rechten van SEDNA Containers B.V. op volledige schadevergoeding en onverminderd het recht van SEDNA Containers B.V. in en buiten rechte de nakoming van de verplichtingen van afnemer te vorderen.

  Artikel 10. Gebruik van het gehuurde
  10.1 Afnemer is verplicht het gehuurde gedurende de huurovereenkomst in goede staat te onderhouden en het uitsluitend te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.
  10.2 Het is de afnemer zonder schriftelijk toestemming van SEDNA Containers B.V. niet toegestaan het gehuurde te verhuren aan een derde of op andere wijze aan een derde in gebruik af te staan en evenmin mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van SEDNA Containers B.V. worden weggevoerd van het overeengekomen aanvoeradres.
  10.3 Afnemer dient de door SEDNA Containers B.V. te stellen regels ter zake gebruik van het gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken na te leven, bij gebreke waarvan afnemer aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade.
  10.4 Het is afnemer niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SEDNA Containers B.V.
  10.5 De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer. Indien er een sticker, plaat of een andere indicatie op de goederen is aangebracht waaruit blijkt dat de goederen eigendom zijn van de opdrachtnemer, is het de opdrachtgever niet toegestaan dit te verwijderen.
  10.6 Zowel bij in ontvangstname van het gehuurde door of namens de opdrachtgever, als bij teruggave van het gehuurde aan de opdrachtnemer, zal een conditierapport worden opgemaakt, welke door of namens de opdrachtgever worden ondertekend, waarin de staat van het gehuurde is omschreven. Met ondertekening van het conditierapport erkent de opdrachtgever de staat van de goederen en staat de staat van de goederen onomstotelijk vast.

  Artikel 11. Onderhoud en herstel
  11.1 Gedurende de huurovereenkomst zal al het periodieke onderhoud door SEDNA Containers B.V. worden uitgevoerd, deze kosten zijn voor rekening afnemer, mits anders schriftelijk overeengekomen.
  11.2 Defecten aan het gehuurde alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan SEDNA Containers B.V. te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden. Afnemer is verplicht de instructies van SEDNA Containers B.V. op te volgen.
  11.3 Afnemer is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde en voor schade, inclusief brandschade van welke aard ook, die gedurende de huurovereenkomst aan het gehuurde wordt toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die SEDNA Containers B.V. mocht lijden, ongeacht of het verlies c.q. de schade het gevolgd is van de schuld van de afnemer, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.
  11.4 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, danwel met toestemming van en op aanwijzing van SEDNA Containers B.V.

  Artikel 12. Verzekeringen
  Ingeval van huur zal afnemer zorg dragen dat op zijn kosten een verzekering wordt afgesloten, ter dekking van afnemers en/of
  de aansprakelijkheid van SEDNA Containers B.V. ter zake van door of tengevolge van het gebruik van het gehuurde
  toegebrachte schade inclusief brand- en bedrijfsschade.

  Artikel 13. Teruglevering
  13.1 Afnemer is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst in goede en schone staat terug te leveren d.w.z. in de staat waarin het door SEDNA Containers B.V. is afgeleverd, bij gebreke waarvan de kosten van reiniging en herstel voor rekening van afnemer zullen komen.
  13.2 Bij teruglevering wordt het gehuurde geïnspecteerd. Behoudens tegenbewijs zijn tekorten of andere manco’s die SEDNA Containers B.V. op de verhuurbon aantekent bindend voor afnemer.

  Artikel 14. Incassokosten
  Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder. In geval de afnemer in gebreke is met de voldoening van een geldschuld is deze onverminderd zijn nadere verplichting jegens SEDNA Containers B.V. verschuldigd het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Order van Advocaten te ’s-Gravenhage, zulks met een minimum van € 600,–.

  Artikel 15. Garantie
  15.1 SEDNA Containers B.V. garandeert dat op de datum van aflevering de zaak in overeenstemming is met de omschrijving in de offerte en/of opdrachtbevestiging en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Ieder door SEDNA Containers B.V. afgeleverde koel-/vriescontainer zal zijn gekeurd en voorzien van een daarbij behorend keuringsrapport.
  15.2 Ingeval van verkoop van een koel/vriescontainer verleent SEDNA Containers B.V. gedurende een termijn van drie maanden na aflevering slechts garantie op de onderdelen die vervangen zijn tijdens de PTI-keuring. De garantie betreft gebreken die het gevolg zijn van een met de bestemming corresponderend gebruik. Hierbij dient mede rekening te worden gehouden met door SEDNA Containers B.V. aan afnemer gegeven instructies.
  15.3 SEDNA Containers B.V. verleent evenwel geen verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant jegens haar heeft gegeven of aanvaard.

  Artikel 16. Aansprakelijkheid
  16.1 De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.
  16.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 2.500,–. In geval van een duurovereenkomst wordt dit bedrag beperkt tot tweemaal de jaarprijs met aan maximum van € 2.500,–.
  16.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  16.4 In ieder geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door handelingen (of montage) werkzaamheden zoals verricht door opdrachtgever of derden na levering, danwel het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid als gevolgd daarvan voor het doel, waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft of in gebruik genomen.
  16.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
  16.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen 8 dagen na het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk bij aangetekend schrijven aan opdrachtnemer meldt en dat opdrachtgever datgene doet dat inredelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.
  16.7 Onverminderd het voorgaande vervalt iedere vordering van opdrachtgever jegens opdrachtnemer gericht op schadevergoeding of anderszins in ieder geval door het verloop van 1 jaar na het ontstaan van de schade, danwel voordien indien opdrachtgever opdrachtnemer niet binnen deze termijn aansprakelijk heeft gesteld op de in het vorige lid bedoelde wijze. Voorts vervalt de vordering in ieder geval indien bedoelde aansprakelijkheidsstelling is gevolgd door het instellen van
  een eis in rechte.
  16.8 Het bepaalde in de voorgaande leden doet niet af aan andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of
  wettelijke bepalingen op grond waarvan een of meer rechten van de opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.

  Artikel 17. Vrijwaring
  17.1
  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheden jegens een of meer derden, welke zijn ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst behoudens voorzover deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of uit onrechtmatige daad.
  17.2 Indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever kan worden toegerekend, dan is de opdrachtgever steeds verplicht een evenredig deel van deze schade te vergoeden.
  17.3 Alle ondergeschikten en/of hulppersonen en/of vertegenwoordigers van de opdrachtnemer kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zonodig de opdrachtnemer tegenover derden op gelijke voet als de opdrachtnemer op dit artikel beroepen.

  Artikel 18. Reclames; klachttermijnen
  De afnemer dient de door SEDNA Containers B.V. afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  of de juiste zaak is afgeleverd;
  of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;
  of de afgeleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of-indien deze niet specifiek zijn overeengekomen –
  aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.

  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer dit binnen drie (3) werkdagen na aflevering
  schriftelijk aan SEDNA Containers B.V. te melden. Bij niet zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen
  een redelijke termijn, waaronder dient te worden verstaand drie (3) werkdagen, nadat de afnemer deze heeft ontdekt of
  redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
  Artikel 19. Overmacht
  19.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft SEDNA Containers B.V., indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele de ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ten keuze van SEDNA Containers B.V. zonder dat SEDNA Containers B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is, voor zover de overmachtsituatie niet langer duurt dan drie (3) maanden.
  19.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van SEDNA Containers B.V. onafhankelijk –ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – tengevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze door afnemer niet meer kan worden verlangd.

  Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
  20.1 De eigendom van het door SEDNA Containers B.V. geleverde gaat eerst op afnemer over, nadat de vorderingen van SEDNA Containers B.V. op afnemer ter zake van geleverde of nog te leveren zaken, c.q. ter zake van tekortschieten door afnemer in de nakoming, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schades vallende op of belopen door de zaken gedurende de periode dat het eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van afnemer.
  20.2 Afnemer zal zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen beschadiging en diefstal verzekeren. Zijn aanspraken draagt hij op eerste verzoek aan SEDNA Containers B.V. over.
  20.3 Het is afnemer niet toegestaan de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te bezwaren, te vervreemden of aan
  derden in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEDNA Containers B.V.
  20.4 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens SEDNA Containers B.V. niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is SEDNA Containers B.V. gerechtigd geleverde zaken waarop he tin lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of bij derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde factuurbedrag per dag.
  20.5 SEDNA Containers B.V. behoudt zich nu voor alsdan het pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 BW voor op door SEDNA Containers B.V. geleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan, tot meerdere zekerheid voor vorderingen die SEDNA Containers B.V. op dat moment op afnemer heeft of nog zal verkrijgen. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van SEDNA Containers B.V. alle nodige medewerking te verlenen aan vestiging van dit pandrecht.

  Artikel 21. Risico
  21.1 Het risico van de door SEDNA Containers B.V. af te leveren zaak is voor de rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
  21.2 Indien de afnemer op de leveringsdatum in verzuim is en SEDNA Containers B.V. derhalve niet in staat is tot aflevering, gaat het risico voor door SEDNA Containers B.V. af te leveren zaak over op de afnemer, vanaf de voor aflevering gestelde datum, onverminderd de overige aan SEDNA Containers B.V. krachtens wet of leveringsvoorwaarden verder
  toekomende rechten.

  Artikel 22. Ontbinding; Annulering
  22.1 Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is SEDNA Containers B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat:
  a. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het krijgen van surseance van betaling indient;
  b. beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers vermogen wordt gelegd;
  c. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  d. de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
  e. de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte waarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat SEDNA Containers B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is: alles tenzij de desbetreffende handelswijze van SEDNA Containers B.V. in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.
  22.2 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te annuleren is vooraf schriftelijke toestemming van SEDNA Containers B.V. vereist. In geval van annulering berekent SEDNA Containers B.V. aan de afnemer een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding terwijl het tijdstip van ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming door SEDNA Containers B.V.

  Artikel 23. Bewijs
  23.1
  Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van SEDNA Containers B.V. beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.
  23.2 Behoudens tegenbewijs beantwoordt de door SEDNA Containers B.V. afgeleverde zaak aan de met de afnemer gesloten overeenkomst.
  D. Slotbepalingen

  Artikel 24. Toepasselijk recht
  Op elke overeenkomst tussen SEDNA Containers B.V. en afnemer, alsmede op alle geschillen is Nederlands Recht van toepassing.

  Artikel 25. Bevoegde rechter
  In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter is SEDNA Containers B.V. bevoegd de afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Amsterdam.